Polityka prywatności

Szanowni Państwo

 

Realizując wymogi stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy Państwa że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Żuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PIOTR ŻUK PRO-AUTO” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1. Mail kontaktowy do spraw ochrony danych osobowych: pzu@proauto.wroc.pl.
 1. Podstawę prawną oraz planowany okres przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – za Państwa zgodą, w tym zgodą wyrażoną w sposób dorozumiany, w związku z wykonywaniem zleconych przez Państwa czynności, do czasu wykonania zleconych czynności, bądź cofnięcia przez Państwa zgody,
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy – do czasu jej zrealizowania,
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej, a także innymi obowiązkami ciążącymi na Administratorze danych osobowych z mocy prawa – do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz wykonania innych obowiązków ciążących na Administratorze danych osobowych z mocy prawa,
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych związanego z przechowywaniem danych osobowych w związku z możliwością dochodzenia roszczeń przez każdą ze stron – do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. 
 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w związku z realizacją ww. celów ich przetwarzania: bankom, zakładom ubezpieczeń, księgowym, kancelariom prawnym oraz organom administracji publicznej: urzędom skarbowym, urzędom celnym, starostom i prezydentom miast na prawach powiatu (wydziały komunikacji).
 1. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
 1. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić realizację zlecanych przez Państwa czynności oraz zawarcie umowy.
 1. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na ww. adres poczty elektronicznej, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 1. Państwa dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego przetwarzania, a także nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. 

 


Data wprowadzenia zmian w treści: 2019-12-22

Enter your keyword